VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1/ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Společnost L.I.T.A. s.r.o. se sídlem Národní 340/21, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 082 26 326, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 315096 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje služby spočívající v přístupu do on-line knihovny předtočených audiovizuálních lekcí jógy dostupných na vyžádání na webových stránkách www.yogamehome.cz (dále jen „Služba“).

1.2
Poskytovatel při poskytování Služby jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí na smlouvy o poskytování Služby mezi Poskytovatelem a fyzickou osobou (dále jen „Uživatel“). Smlouvu o poskytování Služby mohou s Poskytovatelem uzavřít pouze osoby starší 18 let.

1.3
Na webových stránkách www.yogamehome.cz v sekci CHCI SE PŘIDAT si Uživatel vybere z nabízených druhů předplatného Služby, vytvoří si uživatelský účet a zadá platební údaje pro objednání předplatného Služby. Po objednání předplatného Služby zašle Poskytovatel potvrzení objednávky elektronicky na e-mailovou adresu Uživatele poskytnutou Uživatelem při registraci podle článku 5 níže. Toto potvrzení bude obsahovat shrnutí objednávky, detaily zvoleného předplatného a odkaz na VOP. Smlouva o poskytování Služby mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel potvrdí svou volbu předplatného a platební údaje kliknutím na tlačítko označené COMPLETE na webových stránkách www.yogamehome.cz za účelem dokončení objednávky.

1.4
Vztahy neupravené VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. VOP upravují práva a povinnosti při užívání webových stránek www.yogamehome.cz a další související právní vztahy. Ustanovení VOP jsou závazná pro Poskytovatele i Uživatele a jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Služby. Smlouva o poskytování Služby a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. VOP v platném znění jsou k dispozici na webových stránkách www.yogamehome.cz. Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.5
Uživatelé berou na vědomí, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem v souladu s příslušnými Zásadami soukromí, které jsou k dispozici na webových stránkách  www.yogamehome.cz.


2/ POSKYTOVÁNÍ ON-LINE LEKCÍ JÓGY


2.1

Poskytovatel nabízí svým Uživatelům možnost cvičení podle předtočených lekcí jógy dostupných on-line na vyžádání na webových stránkách www.yogamehome.cz. Poskytovatel provozuje on-line knihovnu jednotlivých lekcí i řady lekcí v kurzu, které do ní průběžně zařazuje dle svého uvážení, a umožňuje:

a/
 přístup do knihovny předtočených lekcí jógy a jejich sledování ze záznamu dle potřeb a časových možností Uživatele, kdy toto sledování, resp. cvičení může Uživatel uskutečňovat na jakémkoliv vhodném místě s možností připojení k internetu;
b/
 vytvoření uživatelského účtu na yogamehome.cz prostřednictvím platformy uscreen.tv;
c/
 časové předplatné Služby na yogamehome.cz.

2.2

Uživatel získá přístup do knihovny lekcí na webových stránkách www.yogamehome.cz, ihned poté, co si Službu objedná a přijme VOP. Služba a její obsah mohou být v budoucnu průběžně nahrazovány, upravovány nebo aktualizovány. Aktuální přehled lekcí je dostupný na webových stránkách www.yogamehome.cz. Nestanoví-li zákon jinak, nepovažují se změny, úpravy a aktualizace lekcí zahrnutých do Služby a jiné změny vzhledu webových stránek  www.yogamehome.cz za změnu Smlouvy o poskytování Služby nebo Služby jako takové. 

2.3

Většina lekcí zahrnutých ve Službě je k dispozici v českém jazyce, nicméně některé lekce mohou být k dispozici pouze v anglickém jazyce.


3/ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1

Registrací za účelem vytvoření uživatelského účtu sděluje Uživatel své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem uscreen.tv, který za tímto účelem Poskytovatel využívá. Vytvořením uživatelského účtu Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí Služby. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail. Identifikace Uživatele probíhá v rámci registračního systému zadáním e-mailu a hesla tak, aby Poskytovatel mohl zajistit Službu v potřebném rozsahu a kvalitě.

3.2

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, a jejich zpracování se řídí Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace o ochraně osobních údajů upravují Zásady soukromí.


4/ PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1

Aby Uživatel mohl Službu užívat, musí si vytvořit uživatelský účet na na webových stránkách www.yogamehome.cz, a po skončení platnosti případné zkušební doby uhradit platbu vybraného předplatného.

4.2

Odměna za Službu je uvedena jako cena jedno (1), tří (3) nebo šesti (6) měsíčního předplatného dle aktuálního ceníku, kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu Stripe. Připsáním platby na účet Poskytovatele je sjednáno poskytnutí Služby registrovanému Uživateli. Po připsání platby na účet Poskytovatele se Uživateli na jeho uživatelském účtu zobrazí délka předplaceného období. Po uskutečnění platby obdrží Uživatel e-mail s potvrzením úhrady a délky předplaceného časového období pro užívání Služby.

4.3

Při registraci může být ze strany Poskytovatele nabídnuto několik zkušebních dní zdarma. V takovém případě je platba za předplatné Uživateli z platební karty stržena až po uplynutí této zkušební doby, pokud Uživatel své předplatné nejpozději poslední den zkušební doby neukončí. Uživatel může předplatné ukončit kdykoli během zkušební doby. Každý uživatel má nárok na jednu zkušební dobu, pokud nebude Poskytovatelem v bonusových nebo propagačních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Nárok na zkušební dobu může být ze strany Poskytovatele ověřen na základě údajů poskytnutých Uživatelem. V případě podezření na zneužití zkušební doby, je Poskytovatel oprávněn okamžitě učinit opatření k zamezení takového zneužití.

4.4

Pokud Uživatel neukončil předplatné během zkušební doby, bude zkušební doba automaticky a bez předchozího oznámení Uživateli změněna na řádné předplatné. Pokud Uživatel nemá nárok na zkušební dobu, bude platba za předplatné Uživateli z platební karty stržena při registraci.

4.5

Úhrada Služby je uskutečňována předem na určitou dobu v rámci předplatného, v jehož průběhu má Uživatel právo se přihlásit na lekci on-line jógy kdykoli a opakovaně bez omezení.

4.6

Úhrada Služby je platbou opakovanou, účtovanou opakovaně ze strany Poskytovatele v pravidelných cyklech po skončení zvoleného předplatného. Registrací Uživatel potvrzuje založení opakované platby dle těchto podmínek. Částka opakované platby odpovídá vybranému typu opakovaného předplatného dle aktuálního ceníku uvedeného na na webových stránkách www.yogamehome.cz.

4.7

Platební metoda je napojena na platební bránu společnosti Stripe, Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet a kreditních karet jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc.

4.8

Uživatel se zavazuje mít v den splatnosti dostatek finančních prostředků na zaplacení zvoleného předplatného. Nebude-li mít Uživatel dostatečné finanční prostředky ke dni, kdy je platba splatná, Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele zprávu o „neúspěšné platbě“ a pokusí se prostřednictvím poskytnuté platební karty platbu čerpat – nikoliv více než dvakrát. Pokud platba nebude uhrazena včas, je Poskytovatel oprávněn okamžitě přerušit Uživateli přístup ke Službě.

4.9

Úhradu Služby je možné uskutečnit prostřednictvím programů zaměstnaneckých výhod společností Benefity a.s. se sídlem Zelená 1990/27, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 270 95 231 (provozovatel https://benefity.cz/cz/), a Benefit management s.r.o., se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 270 69 770 (provozovatel https://www.benefit-plus.eu). Uživatel zakoupí zvolené předplatné prostřednictvím systému on-line benefitů jednoho z uvedených provozovatelů. Po provedení nákupu obdrží Poskytovatel objednávku, na jejímž základě vygeneruje slevový kód na daný druh předplatného. Slevový kód bude vygenerován a zaslán prostřednictvím elektronické pošty na e-mail Uživatele do dvou (2) pracovních dnů. Po obdržení slevového kódu si Uživatel vytvoří uživatelský účet na webových stránkách yogamehome.cz, při zadání údajů platební karty zadá rovněž zaslaný slevový kód, poté potvrdí kliknutím na tlačítko označené COMPLETE. SLEVOVÝ KÓD MUSÍ BÝT ZADÁN PŘED POTVRZENÍM PLATBY JINAK NEBUDE SLEVA ODEČTENA. Společně s každým slevovým kódem bude zaslán podrobný postup.

4.10

Vyzkoušení Služby a zrušení předplatného v průběhu zkušební doby v případě úhrady Služby prostřednictvím programů zaměstnaneckých výhod je možné pouze před zadáním slevového kódu.

4.11

V případě zájmu zakoupit prostřednictvím programů zaměstnaneckých výhod zašle Uživatel Poskytovateli prostřednictvím elektronické pošty číslo objednávky předplatného, které má být vygenerováno jako dárkový certifikát, a případné osobní věnování.

4.12

Pro prodloužení předplatného prostřednictvím systému on-line benefitů je zapotřebí před uplynutím doby s předstihem učinit novou objednávku v systému on-line benefitů a zadat slevový kód. V opačném případě bude předplatné automaticky uhrazeno z platební karty Uživatele.

4.13

Úhradu Služby je možné uskutečnit dále prostřednictvím dárkového certifikátu. Na webových stránkách www.yogamehome.cz v sekci CHCI SE PŘIDAT si zájemce vybere z nabízených druhů předplatného a v následující sekci namísto tvorby uživatelského účtu zvolí BUY AS A GIFT. Na následující stránce zvolí z nabízeného předplatného či libovolné částky dárkového certifikátu a zadá své platební údaje a kontaktní e-mail. Po objednání zašle Poskytovatel kód dárkového certifikátu společně s odkazem, na kterém lze certifikát uplatnit na e-mailovou adresu zájemce. V případě zájmu o zaslání graficky zpracovaného voucheru, zašle zájemce tento požadavek Poskytovateli prostřednictvím elektronické pošty s uvedením kódu dárkového certifikátu a případného osobního věnování. Po obdržení kódu dárkového certifikátu si Uživatel vytvoří uživatelský účet na webových stránkách yogamehome.cz, při zadání údajů platební karty zadá rovněž zaslaný kód dárkového certifikátu, poté potvrdí kliknutím na tlačítko označené COMPLETE. KÓD MUSÍ BÝT ZADÁN PŘED POTVRZENÍM PLATBY JINAK NEBUDE SLEVA ODEČTENA. Každý dárkový certifikát obsahuje podrobný postup. Dárkové certifikáty není možné refundovat. Po uplynutí doby předplatného hrazeného prostřednictvím dárkového certifikátu, bude předplatné automaticky uhrazeno z platební karty Uživatele.


5/ UŽIVATELSKÝ ÚČET A UŽITÍ ON-LINE LEKCÍ JÓGY


5.1

Služba je Uživateli přístupná online na webu yogamehome.cz prostřednictvím serveru uscreen.tv. Přístup na server je Uživateli umožněn po registraci, je vázaný na osobu Uživatele a je nepřenosný na třetí osobu.

5.2
Uživatelský účet se zřizuje registrací na webu yogamehome.cz prostřednictvím on-line formuláře administrovaného platformou uscreen.tv. Uživatel bude při registraci požádán o poskytnutí následujících údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo, číslo a kód CVV/CCV a datum konce platnosti kreditní/debetní karty a jméno držitele karty. Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných Poskytovatelem bude Uživateli vytvořen uživatelský účet u Poskytovatele a Uživatel se stane registrovaným Uživatelem. Uživatel je povinen zajistit správnost informací poskytnutých v okamžiku registrace a v případě potřeby aktualizovat svůj uživatelský účet uvedením správných informací. Přihlašovací údaje Uživatele jsou osobní a nesmí být použity třetí osobou. Uživatel uloží Přihlašovací údaje tak, aby je ochránil před neoprávněným přístupem. Uživatel je odpovědný za veškeré užívání Služby prostřednictvím svého účtu.

5.3

Registrovaný Uživatel zvolí předplatné na yogamehome.cz uhrazením předem stanovené peněžní částky dle platného ceníku. Cena předplatného se odvíjí od platného ceníku, který je Poskytovatel povinen zveřejnit na webových stránkách yogamehome.cz, a kterým je vázán. Zakoupené předplatné jeho délka a termín ukončení se registrovanému Uživateli zobrazují na jeho uživatelském účtu. V rámci předplatného je Uživatel oprávněn k přístupu do knihovny lekcí a kurzů dle zvoleného předplatného.

5.4
Předplatné nelze prodlužovat pro překážky na straně Uživatele, a to ani z důvodu nemoci.

5.5
Službu Poskytovatele lze využívat pouze registrovanými Uživateli. Jeden uživatelský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný Uživatel. Přístup je možné zřídit ze dvou (2) zařízení.

5.6
V případě zneužití uživatelského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka uživatelského účtu, může Poskytovatel tento uživatelský účet zablokovat a předplatné připsané na tomto účtu bez náhrady zneplatnit.

5.7

Po zakoupení předplatného a aktivování daného období na uživatelském účtu, již Uživatel nemůže žádat vrácení celé nebo poměrné výše uhrazené částky za uvedené období zpět od Poskytovatele.

5.8

Zrušení předplatného je možné provést kdykoli na webových stránkách yogamehome.cz, v sekci PROFIL – BILLING - CHANGE PLAN - CANCEL MEMBERSHIP. Své předplatné a přístup do knihovny on-line lekcí může Uživatel využívat do posledního dne předplatného.

5.9

Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky on-line služeb mimo rámec platného ceníku.

5.10

Poskytovatel se zavazuje předplatné prodloužit o dobu prokazatelných překážek a technickým problémů na straně Poskytovatele, během které bylo Uživateli znemožněno využití Služby. Poměrná část předplatného nebude v těchto případech vyplácena.

5.11

Služba vyžaduje internetové připojení. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s tímto připojením, včetně nákladů na přenos dat bez ohledu na to, kde Službu používá. Specifikace požadavků na minimální rychlost stahování potřebnou k užívání Služby je k dispozici na yogamehome.cz. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně Uživatele nebo poskytovatele internetového připojení či v důsledku mimořádné události, které Uživateli znemožní užití Služby. Předplatné nebude prodlouženo a poměrná část předplatného nebude v těchto případech vyplácena.

5.12

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav Uživatele a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si Uživatel v rámci užití Služby, tj. cvičení dle lekcí na yogamehome.cz vlastním přičiněním způsobí. Uživatel se zavazuje seznámit a řídit se následujícími zdravotními doporučeními pro on-line lekce jógy:

a/

Respektujte své tělo a jeho limity. Věnujte pozornost signálům, které vysílá a dopřejte si pauzu, pokud se objeví bolest nebo se během cvičení necítíte dobře.

b/

Lekce jsou předtočeny anebo vedeny trenérem distančně bez možnosti korekce způsobu, jakým cvičení provádíte. Je proto obzvláště důležité, abyste cvičení vykonávali přesně podle pokynů a sledovali pohybové vzorce svého trenéra na obrazovce. Cvičení provádíte na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Během cvičení dodržujte pitný režim.

c/

Lekce jsou navrženy pro zdravé protažení a relaxaci Vašeho těla. V případě chronických nebo akutních onemocnění však doporučujeme konzultovat vhodnost cvičení s lékařem. Konzultovat s lékařem doporučujeme vždy v případě následujících zdravotních omezení nebo onemocnění:

• Nedávný infarkt nebo mrtvice
• Kardiostimulátor
• Aktuální chirurgické rány
• Vrozená nebo získaná srdeční vada a / nebo poškození, jako jsou arytmie, které se vyskytují nebo zesilují při fyzické námaze
• Záněty jakéhokoli druhu
• Nedávné zlomení kostí
• Vyhřezlé ploténky
• Bolest kloubů
• Trombóza
• Ortopedické problémy
• Osteoporóza
• Extrémní polohy obratlů
• Těhotenství
• Prolaps dělohy nebo diagnostikovaná inkontinence

d/

Dále doporučujeme cvičení odložit a tělo nezatěžovat v případech:

• Akutní infekce nebo nachlazení
• Nepohodlí nebo plného žaludku
• Aktuálního zranění

5.13
Uživatel registrací a zakoupením předplatného potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý zvládnout lekce jógy vedené on-line. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem. Uživatel využívá Službu na vlastní odpovědnost a lektor ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

5.14

S ohledem na charakter Služby, on-line lekcí a možnost cvičení na libovolném místě, je zapotřebí, aby Uživatel zvážil jeho adekvátnost a dostatečný cvičební prostor pro případ pádu. Především, aby nepřecenil své schopnosti a počítal s balančním charakterem některých zejména složitějších pozic jako jsou stoje na hlavě a rukou, a nepodcenil velikost a přípravu cvičebního prostoru, využití vhodných pomůcek a odklizení předmětů, o které by bylo možné se zranit, jakož i volbu vhodného cvičebního oděvu. Cvičení nesmí být prováděno pod vlivem omamných a psychotropních látek, v podnapilém nebo opilém stavu. Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku Uživatele.

5.15
Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se Uživatel řídí podle vlastního uvážení. Uživatel bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí jógy vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Poskytovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví Uživatele, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Uživatel je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. Uživatel cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo vynechá prováděný cvik.

5.16

Služba není určena k užívání dětmi bez účasti, dohledu a souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Rodiče, zákonní zástupci nebo jiné dospělé osoby, které dětem dovolí užívat Službu, nesou plnou odpovědnost za určení způsobilosti zvládnout lekce jógy vedené on-line a případné zranění.


6/ DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI


6.1
Smlouva o předplatném Služby se uzavírá na dobu předplatného v délce jeden (1), tři (3) nebo šest (6) měsíců a je automaticky prodlužována vždy o stejný počet měsíců, dokud Uživatel nebo Poskytovatel Smlouvu neukončí v souladu s těmito VOP.

6.2

Poskytovatel je oprávněn ukončit Smlouvu a předplatné Uživatele s okamžitou platností a současně okamžitě znepřístupnit Službu Uživateli v jakémkoliv z následujících případů:

a/
 Uživatel je v prodlení s platbou po dobu nejméně dvaceti (20) dnů;
b/
 Uživatel zneužije zkušební dobu;
c/
 Služba je užívána neoprávněně nebo existuje důvodné podezření, že dochází k neoprávněnému užívání;
d/
 Uživatel se pokusil využít zkušební dobu více než jedenkrát (1x); nebo
e/
 Uživatel jiným způsobem podstatně nebo opakovaně porušil Smlouvu. 

6.3

Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky yogamehome.cz (včetně videí lekcí jógy) jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní yogamehome.cz. Uživatel není oprávněn jakkoli reprodukovat, distribuovat, prodávat, vytvářet odvozená díla z lekcí dostupných na yogamehome.cz či se pokoušet obejít jakékoli ochranné technické prostředky. V případě zneužití některým z výše uvedených způsobů, může Poskytovatel tento uživatelský účet zablokovat a předplatné připsané na tomto účtu bez náhrady zneplatnit.

6.4

Uživatel není oprávněn při užívání yogamehome.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz yogamehome.cz. Webové rozhraní yogamehome.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, a který je v souladu s jeho určením. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky yogamehome.cz nebo v důsledku užití webové stránky yogamehome.cz v rozporu s jejím určením.

6.5

Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

6.6

Poskytovatel má právo odmítnout uzavření smlouvy s Uživatelem, nebo smlouvu s Uživatelem s okamžitou platností ukončit, pokud Uživatel již dříve porušil VOP.

6.7

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy ahoj@yogame.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Uživatele.

6.8

K projednání jakýchkoli sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je dána pravomoc soudů České republiky. Případné spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem (spotřebitelem) je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Uživatel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete https://www.coi.cz/informace-o... tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

6.10

Poskytovatel je oprávněn postoupit svá práva, nároky a povinnosti vyplývající ze Smlouvy spřízněné společnosti nebo třetí straně, o níž lze přiměřeně předpokládat, že bude řádně plnit povinnosti v souladu se Smlouvou, o čemž se zavazuje Uživatele informovat.

6.11

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Uživatel tímto výslovně uznává, že Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu změnit výši ceny předplatného a další ustanovení VOP. Uživatel bude na takové změny upozorněn e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem nejpozději třicet (30) dnů předem. Uživatel je oprávněn v souvislosti s takovou změnou ukončit Smlouvu s účinností k datu účinnosti předmětné změny. Poskytovatel bude Uživatele ve svém oznámení informovat o jeho právu ukončit Smlouvu. Pokud Uživatel Smlouvu neukončí před tím, než změna nabude účinnosti, má se za to, že tuto změnu přijal.


V Praze dne 9. listopadu 2020Chcete dostÁvat novinky do e-mailu?

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.